polski  english 
Projekt "Polskie Ostoje Ptaków" nr LIFE09 NAT/PL/000263 ma na celu wdrażanie i doskonalenie aktywnej ochrony ptaków wodno-błotnych na obszarach o wysokim znaczeniu przyrodniczym. Prowadzony jest w pięciu polskich parkach narodowych: Biebrzańskim, Drawieńskim, Narwiańskim, Słowińskim oraz Parku Narodowym Ujścia Warty. Jego celem jest poprawa warunków siedliskowych oraz ograniczenie presji drapieżnych, inwazyjnych gatunków obcych, szczególnie norki amerykańskiej i szopa pracza. Ma on doprowadzić do zwiększenia sukcesu lęgowego ptaków wodno-błotnych, co wpłynie na wzrost liczby ptaków, a przez to na różnorodność biologiczną obszarów przez nie zamieszkałych.
Projekt jest finansowany ze środków Komisji Europejskiej (838 951 euro)
i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (753 456 euro) w ramach instrumentu finansowego Life+ z całkowitym budżetem 1 677 902 euro.
Spotkanie "Life After Life" w Parku Narodowym "Ujście Warty" » 2019-09-06
W Parku Narodowym Ujście Warty odbyło się spotkanie podsumowujące okres trwałości projektu „Polskie Ostoje Ptaków”. Omówione zostały wszystkie działania zrealizowane na tzw. etapie Life After Life, czyli w pięcioletnim okresie po zakończeniu projektu. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele parków narodowych (Drawieński PN, Narwiański PN, PN Ujście Warty i Słowiński PN), Instytutu Biologii Ssaków PAN oraz Ministerstwa Rozwoju Wsi, Środowiska i Rolnictwa (MLUL) kraju związkowego Brandenburgii (Niemcy). Spotkanie pokazało, że większość działań jest z sukcesem kontynuowana a jednocześnie Projekt „Polskie Ostoje Ptaków” stał się inspiracją do kontynuacji w formie kolejnych działań projektowych. Takim przykładem są działania w ramach „Kontynuacji ochrony ptaków wodno-błotnych, odtwarzania siedlisk i ograniczania wpływu inwazyjnych gatunków w Narwiańskim Parku Narodowym oraz w granicach obszarów Natura 2000”.

Inicjatywa Dyrektora PNUW do organizacji tego spotkania pozwoliła na podsumowanie wszystkich osiągnięć projektowych i poprojektowych oraz na zacieśnianie dalszej współpracy nad ochroną ptaków wodno-błotnych i ich siedlisk w Polsce. ...więcej

Polskie Ostoje Ptaków w Hiszpanii (LIFE LUTREOLA SPAIN) » 2018-11-06
Wyniki uzyskane w ramach projekt „Polskie Ostoje Ptaków” był prezentowany 6 listopada 2018 na konferencji pt. „Final Seminar LIFE LUTREOLA SPAIN: Results obtained and future actions” organizowanej w ramach realizacji projektu LIFE LUTREOLA SPAIN. Na konferencji  Andrzej Zalewski zaprezentował wykład pt. ’From tragedy towards hope: American mink invasion in Europe’. ...więcej
Biological Conservation - nowe wyniki badań opublikowane - sukces ptaków wodnych » 2017-07-07
Wyniki analizy sukcesu lęgowego 3 gatunków brodźców opublikowano w czasopiśmie Biological Conservation. Analizy pokazały, że usuwanie norki amerykańskiej zwiększa sukces lęgowy czajki, krwawodzioba i rycyka  z 10% do 70%. Sukces lęgowy wzrastał wraz z liczbą norek amerykańskich usuniętych przed sezonem lęgowym. Dodatkowym czynnikiem wpływającym na sukces lęgowy tych gatunków ptaków był poziom wody na początku sezonu lęgowego. https://doi.org/10.1016/j.biocon.2017.05.032 ...więcej
Projekt sfinansowano ze środków Komisji Europejskiej i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu Life+
Licznik gości: 608717
Strona projektu LIFE Natura 2000 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Instytut Biologii Ssaków PAN Biebrzański Park Narodowy Drawieński Park Narodowy Narwiański Park Narodowy Słowiński Park Narodowy Park Narodowy Ujście Warty
Copyright 2012, Wszelkie prawa zastrzeżone, Wykonanie: NEONE
english literature essay help
service to others essay
the best essay writer