polski  english 
O projekcie

Projekt Polskie Ostoje Ptaków ma na celu wdrażanie i doskonalenie aktywnej ochrony ptaków wodno-błotnych na obszarach o wysokim znaczeniu przyrodniczym Prowadzony jest w pięciu polskich parkach narodowych: Biebrzańskim, Drawieńskim, Narwiańskim, Słowińskim oraz Parku Narodowym Ujścia Warty. Jego celem jest poprawa warunków siedliskowych oraz ograniczenie presji drapieżnych inwazyjnych gatunków obcych, szczególnie norki amerykańskiej i szopa pracza. Ma on doprowadzić do zwiększenia sukcesu lęgowego ptaków wodno-błotnych, co wpłynie na wzrost liczby ptaków, a przez to na różnorodność biologiczną danych obszarów. Projekt jest finansowany jest ze środków Komisji Europejskiej i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu Life+. Całkowity koszt projektu wynosi 6 879 397,00 zł.


Projekt jest koordynowany przez Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży, a w skład zarządzającego zespołu projektowego w IBS PAN wchodzą:
Koordynator Projektu - dr hab. Andrzej Zalewski
Koordynator Administracyjny Projektu - Władysław Jankow
Koordynator Techniczny Projektu - Agnieszka Niemczynowicz

Działania podjęte w ramach tego projektu mają na celu osiągnięcie następujących celów:

1) Poprawa warunków siedliskowych i wzrost obszaru naturalnych siedlisk niezbędnych do utrzymania populacji ptaków wodno-błotny, ze szczególnym uwzględnieniem gatunków charakteryzujących się spadkiem wielkości populacji w ostatnich latach. Pozwoli to na zachowanie różnorodności biologicznej na tych terenach.

2) Opracowanie i wdrożenie systemu ograniczania negatywnego wpływu gatunków inwazyjnych, w szczególności norki amerykańskiej i szopa pracza, poprzez:

a) zmniejszenie liczby tych drapieżników oraz ograniczenie ich kolonizacji na danym obszarze

b) opracowanie najbardziej efektywnej metody ograniczenia liczby drapieżników, która pozwoli na prowadzenie monitoringu po stosunkowo niskich kosztach po zakończeniu projektu,

c) aktywną ochronę kolonii lęgowych oraz gniazd ptaków, poprzez ograniczenie liczebności gatunków inwazyjnych, co bezpośrednio przekłada się na zwiększenie sukcesu lęgowego ptaków.

3) Monitorowanie skuteczności działań w celu ustalenia najbardziej skutecznych metod ochrony zagrożonych gatunków ptaków.

4) Ocena wpływu ferm norki amerykańskiej położonych w sąsiedztwie parków narodowych i wypracowanie zasad określających strefy buforowe, w których takie gospodarstwa nie powinny być lokalizowane.

Projekt sfinansowano ze środków Komisji Europejskiej i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu Life+
Licznik gości: 595260
Strona projektu LIFE Natura 2000 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Instytut Biologii Ssaków PAN Biebrzański Park Narodowy Drawieński Park Narodowy Narwiański Park Narodowy Słowiński Park Narodowy Park Narodowy Ujście Warty
Copyright 2012, Wszelkie prawa zastrzeżone, Wykonanie: NEONE