polski  english 
Biebrzański Park Narodowy

Data utworzenia: 25 września 1993 r.
Powierzchnia: 59223 ha
Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków: Ostoja Biebrzańska (PLB 200006)
Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk: Dolina Biebrzy (PLH 200008)


Biebrzański Park Narodowy (BbPN) leży w północno-wschodniej części Polski w województwie podlaskim. Jest on największym parkiem narodowym Polski oraz jednym z większych w Europie. Swym zasięgiem obejmuje odcinek rzeki o długości 156,5 km. Tereny o charakterze wodno-błotnym zajmują około 45% jego powierzchni. Celem parku jest ochrona rozległych torfowisk Kotliny Biebrzańskiej oraz niewielkiego fragmentu Wzgórz Sokólskich. Najcenniejsze walory Parku to szeroka dolina mającej charakter naturalny silnie meandrującej rzeki Biebrzy, z największym zespołem torfowisk w Polsce, zwanych Bagnami Biebrzańskimi. Wraz z unikatową mozaiką i strefowością siedlisk mokradłowych, a także ekstensywnym rolnictwem zachowały się tu rzadkie, zagrożone i ginące w kraju i Europie gatunki roślin, ptaków i innych zwierząt. Charakterystyczne dla Biebrzańskiego Parku Narodowego są również rozległe krajobrazy, ekosystemy i siedliska, które gdzie indziej zostały już bezpowrotnie zniszczone, w wyniku melioracji, osuszania bagien i torfowisk.

Bagna Biebrzańskie są uznawane za jedną z najważniejszych w kraju i w Europie Środkowej ostoi ptaków wodno-błotnych. Jako niezwykle cenny obszar wodno-błotny Biebrzański Park Narodowy w roku 1995 został wpisany na listę Konwencji Ramsar o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako środowisko życiowe ptactwa wodnego. O międzynarodowej randze walorów przyrodniczych doliny Biebrzy świadczy również uznanie jej za ostoję ptaków o randze europejskiej, wg klasyfikacji BirdLife International. W 2004 dolinę Biebrzy włączono do sieci Natura 2000 jako Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków oraz Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk.

Według najnowszych danych na obszarze Biebrzańskiego Parku Narodowego stwierdzono występowanie 275 gatunków ptaków, z tego 180 lęgowych. Ponad 60 gatunków ptaków lęgowych związanych jest z wodno-błotnymi ekosystemami rzeki Biebrzy, a spośród nich 45 to gatunki uznawane za zagrożone w skali Unii Europejskiej (wymienione w I Załączniku Dyrektywy Ptasiej). Ponadto 20 z nich wpisano na listę przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000 PLB200006 Ostoja Biebrzańska, m.in. dubelty, bekasy krzyki, derkacze, wodniczki, rycyki, bociany czarne, cietrzewie. Również 27 gatunków stwierdzonych w dolinie jest wymienione w Polskiej czerwonej księdze zwierząt, jako zagrożone w skali Polski. Swoim zróżnicowaniem ekosystemów, bogactwem awifauny ptaków lęgowych i migrujących dolina Biebrzy zdominowała pozostałe ostoje ptasie w Polsce.
Projekt sfinansowano ze środków Komisji Europejskiej i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu Life+
Licznik gości: 544761
Strona projektu LIFE Natura 2000 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Instytut Biologii Ssaków PAN Biebrzański Park Narodowy Drawieński Park Narodowy Narwiański Park Narodowy Słowiński Park Narodowy Park Narodowy Ujście Warty
Copyright 2012, Wszelkie prawa zastrzeżone, Wykonanie: NEONE